Tatulos programos buveinė ir kiti rekvizitai:
Viešoji įstaiga „Tatulos programa“
Įstaigos kodas 123818694 Vytauto 38, 41143 Biržai
Tel./faksas: 8 450 31778, Mob. tel. +370 676 42 906
El. paštas tatuta@ismail.lt
Ne PVM mokėtojai
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A.s.: LT85 7044 0600 0245 2668
*
Tatulos programos statusas:
nuo 1993 m. gegužės 20 d. iki 1997 m. sausio 29 d. - Fondas;
nuo 1997 m. sausio 29 iki 2012 m. gegužės 21 d. - Viešoji įstaiga;
nuo 2012 m. gegužės 22 d. iki 2013 m. gruodžio 9 d. - Paramos fondas;
nuo 2013 m. gruodžio 9 d. - Viešoji įstaiga
*
Viešosios įstaigos „Tatulos programa“ valdybos pirmininkė, direktorė  - Valerija Gražinienė (nuo 2013 m. gruodžio 9 d.)
   


Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo uždaviniai


1. Efektyvinti aplinkos apsaugos įgyvendinimo priemones Šiaurės Lietuvos karstiniame regione 

Atlikti požeminio ir paviršinio vandens tyrimų rezultatų analizę. Parengti rekomendacijas gyventojams, ūkininkams dėl paviršinių ir požeminių vandenų taršos mažinimo. Išanalizuoti ir įvertinti teisės aktais įtvirtintus aplinkos apsaugos ir ūkinės veiklos reikalavimus  Šiaurės Lietuvos karstiniame regione . Parengti žemės ūkio veiklos Šiaurės Lietuvos karstiniame regione optimizavimo studiją. Pateikti rekomendacijas suinteresuotoms visuomenės grupėms ir priemones taršai Šiaurės Lietuvos karstiniame regione sumažinti. Įvertinti žemės ūkio sektorių taršos poveikį aplinkos komponentams (dirvožemiui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui).

2. Vykdyti ir plėtoti paviršinio ir požeminio vandens antropogeninės taršos tyrimus intensyvaus karsto zonoje.

Vykdyti mokslinius tyrimus, susijusius su požeminio vandens nuo užteršimo apsauga ir ekologiškai švarios žemdirbystės plėtra intensyvaus karsto zonoje, inicijuoti mokomuosius ir šviečiamuosius renginius ir jiems reikalingų priemonių leidybą ir sklaidą. Įvertinti ir atnaujinti požeminio ir paviršinio vandens taršos ir jo kokybės tyrimo vietų tinklą ir tyrimų planą. Vykdyti požeminio ir paviršinio vandens tyrimus, apimant platesnį karstiniam regionui būdingų fizinių ir cheminių indikatorinių rodiklių spektrą, vandens būklės upių baseinuose vertinimą.

3. Skatinti ekologinės gamybos plėtrą Šiaurės Lietuvos karstiniame regione.

Įkurti parodomuosius, mokomuosius ekologinės gamybos ūkius, juose organizuoti vaikų ir jaunimo šviečiamąsias programas. Teikti individualias ir grupines konsultacijas apie ekologinį ūkininkavimą, gerosios patirties ir pažangių idėjų sklaidą. Vykdyti ekologinės žemdirbystės bandymus, pritaikant žemės ūkio augalus ekologiniam žemės ūkiui. Konsultuoti Šiaurės Lietuvos karstinio regiono įmones, ūkininkus ir gyventojus vandens taršos mažinimo ir ekologinio ūkininkavimo klausimais. Kartu su Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių švietimo skyriais parengti ir įgyvendinti  šviečiamosios veiklos projektą Biržų ir Pasvalio rajonų mokyklų pradinėse klasėse ir ikimokyklinėse įstaigose, siekiant juos supažindinti su karstiniu regionu ir jame vykdomu aplinkosaugos priemonių gerinimu. Skatinti ekologiškų produktų perdirbimą ūkininkų ūkiuose, jų prekybą ir ekologinės gamybos ūkių kooperavimąsi. Vykdyti vartotojų švietimą ekologinio ūkininkavimo klausimais ir kitas vartotojų ugdymo priemones. Įgyvendinti įvairias rinkodaros ir rinkotyros priemones, rengti, dalyvauti su ekologine gamyba susijusiuose renginiuose, seminaruose ir projektuose. Rengti pažangiausių ekologinės gamybos ūkių konkursus.

4. Gerinti intensyvaus karsto zonos gyventojų ekologinį švietimą ir vykdyti jo sklaidą.

Rengti konsultantus Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ūkininkams konsultuoti ir visuomenei šviesti.  Viešinti informaciją, naudojant  radiją, televiziją, spaudą; rajono bibliotekas aprūpinti specialia literatūra, susijusia su ekologine žemdirbyste ir aplinkosaugos problemomis. Parengti ir išleisti informacinį leidinį, skrajutes, susijusias su Šiaurės Lietuvos karstinio regiono aplinkosaugos gerinimu.