Lietuviškai English  
 
     
 
Ūkininkui
 
 
Perdirbėjui
 
 
Vartotojui
 
 
   
 
 
NAUJIENOS ir PASVARSTYMAI („Naujienų ir pasvarstymų" archyve - 1023-as blokas)
 
 
TATULOS PROGRAMOS ekologiškų gėrybių mugės - ekologiški produktai (2015-09-07)
 
 
TATULOS PROGRAMA (su FOTO) - ekologiški produktai; VEIKLOS ATASKAITA, už 2011 m.
 
 
Tatulos programos PRANEŠIMAS Europos Komisijos konferencijoje, Briuselyje
 
 
NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS 2011 (apie „Tatulos“ kryptį 55-56 l.)
 
 
SUnaikinti GALIMA GREITAI, tačiau atkurti prireiks dešimtmečių (valstietis.lt)
 
 
Apie ekologinį ūkininkavimą
 
 
Maisto priedai. Kas slypi už E (papildyta 2008-06-22)
 
 
Tatulos programos SVARBESNI PRANEŠIMAI, t.t. konferencijose ir seminaruose
 
 
Firminė kavinukė „Tatulos programa" Biržuose, Vytauto g. 31 (FOTO)
 
 
PASVARSTYKIME (2006-2015), Skelbimų LENTA, Interneto nuorodos ir kt.
 
 
TEISĖS AKTAI (t.t. ir tie, kurie vėliau buvo pakeisti, panaikinti. Vėliausi - taip pat rubrikoje „Naujienos ir pasvarstymai“)
 
 
NAUJAS Lietuvos ženklas - EKOLOGIŠKIEMS PRODUKTAMS (VIDEO - 15 sek.)
 
 
Leidiniai
 
 
Kontaktai
 
 
Iš spaudos
 
 
Redaktorius, projekto partneriai
 
 
AR Lietuvoje APSIMOKA EKOLOGINIS ūkininkavimas (Žinių radijo laidoje "Raktas"); Ir... Apie VAIKŲ mitybą (Žinių radijas). LAIDOS ATSTATYTOS
 
 
Apie EKOLOGIŠKUS produktus, Žinių radijo laidoje „Raktas" (2007-08-16)-laida dar neatstatyta
 
 
Apie ekologiškus maisto produktus (Žinių radijas)-laida dar neatstatyta
 
 
Tikslus laikas (šventės, renginiai ir kt.)
 
 
Archyvas: Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugė Panevėžyje (2006-09-16) (Video)
 
 
Archyvas: Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugė Panevėžyje (2007-09-15) (Video)
 
 
FOTO archyvas: Tatulos programos stende įvairiuose renginiuose svečiuojasi Lietuvos vadovai ir princas Čarlzas
 
 
2007 m., 2008 m., 2009 m., 2010 m. Lietuvos pažangiausi ekologiniai ūkiai su FOTO; 2008 metais, vairą iš Tatulos programos, - jau perėmė ŽŪM
 
 
Nuo 2009 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti naujas, 2007 m. birželio 28 d. patvirtintas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos
 
 
Ekologinio žemės ūkio taisyklės (2015-04-20 Nr.3D-288)
 
 
Žinių radijo žurnalisto Gino Dabašinsko laida apie ekologinę gamybą, ekologiškus maisto produktus, GMO. LAIDA ATSTATYTA
 
 
Kaip atskirti...
 
 
Pokalbis „Prie pietų stalo“ (Žinių radijas)-laida dar neatstatyta
 
 
Du įdomūs pranešimai (O. Kazlienės ir V. Skulskio), Tatulos programos Teminiame susitikime ( 2011-12-07)
 
 
Dėl nitratų...
 
 
Apie TATULOS programą DVEJOSE laidose „KITOKIA LIETUVA" (VIDEO, TV)
 
 
Ar Lietuvoje nusipirkti kokybiškų maisto produktų – neįmanoma misija? (Žinių radijas).LAIDA ATSTATYTA
 
 
Ar mums atvežamas prastesnės kokybės maistas nei Vakarų Europai? (Žinių radijas)-laida dar neatstatyta
 
 
Pranešimas (2005 metais) apie Lietuvos pasirengimą diegti nacionalines kokybės schemas
 
 
VšĮ „TATULOS PROGRAMA" SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (2015 ir 2014 metų)
 
 
     
 

TELYDI MUS TIESA, GARBĖ, ORUMAS... IR SVEIKATA

 

Ši interneto svetainė (ji turi du pavadinimus: organic.lt ir tatulos-programa.lt, kuris yra užregistruotas, bet laikinai neveikia), nuo pat pradžių, kai ji tapo Tatulos programos (nuo 2005 m. kovo 2 d.), - redaguojama ir tvarkoma visuomeniniais pagrindais, laisvalaikiu, t.y. neatlygintinai. Taip pat neatlyginama ir už publikacijas

 

 J. Bagamolovienės nuotrauka

 

 

2016-02-06

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠIAURĖS LIETUVOS KARSTINIO REGIONO POŽEMINIAMS VANDENIMS NUO TARŠOS APSAUGOTI IR EKSTENSYVAUS ŪKININKAVIMO METODAMS PLĖTOTI 2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMU, FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2016 m. vasario 4 d. Nr. 3D-48

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 51 straipsnio 2 dalimi, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016–2018 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3 D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u Priemonių, susijusių su Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016–2018 metų veiksmų plano įgyvendinimu, finansavimo taisykles (pridedama).

Žemės ūkio ministrė                         Virginija Baltraitienė 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2016 m. vasario 4 d.

įsakymu Nr. 3D-48

 

PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠIAURĖS LIETUVOS KARSTINIO REGIONO POŽEMINIAMS VANDENIMS NUO TARŠOS APSAUGOTI IR EKSTENSYVAUS ŪKININKAVIMO METODAMS PLĖTOTI

2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMU, FINANSAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priemonių, susijusių su Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016–2018 metų veiksmų plano įgyvendinimu, finansavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 51 straipsnio 2 dalimi, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016–2018 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3 D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, ir Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Šios taisyklės reglamentuoja valstybės biudžeto lėšų skyrimo VšĮ „Tatulos programa“ vykdomos veiklos, susijusios su Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016–2018 metų veiksmų plano įgyvendinimu, išlaidoms, numatytoms šių taisyklių 3 punkte, padengti tvarką.

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

3. Pagal šias taisykles finansuojamos šios VšĮ „Tatulos programa“ išlaidos, tiesiogiai susijusios su taisyklių 2 punkte nurodyta veikla:

3.1. darbo užmokestis;

3.2. socialinio draudimo įmokos;

3.3. komandiruotės;

3.4. komunalinės paslaugos;

3.5. ryšių paslaugos;

3.6. transporto išlaikymas;

3.7. kompiuterių techninė priežiūra;

3.8. įmokos į garantinį fondą, kiti mokesčiai;

3.9. kitos prekės, tiesiogiai susijusios su 2 punkte nurodyta veikla;

3.10. kitos paslaugos, tiesiogiai susijusios su 2 punkte nurodyta veikla.

III SKYRIUS

FINANSAVIMO TVARKA IR ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

4.  VšĮ „Tatulos programa“ teikia Žemės ūkio ministerijai (toliau – ministerija)  planuojamą metinį lėšų poreikį bei jo pagrindimą išlaidoms, nurodytoms šių taisyklių 3 punkte, finansuoti.

5. Lėšas, reikalingas šiose taisyklėse nurodytai veiklai vykdyti, nustato žemės ūkio ministras.

6. Lėšos šių taisyklių 3 punkte nurodytoms išlaidoms finansuoti skiriamos sudarant ministerijos bei VšĮ „Tatulos programa“ sutartį, kurioje numatyta lėšų pervedimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarka.

7. Sutarčiai parengti VšĮ „Tatulos programa“ asmeniui, atsakingam už priemonės finansavimą, o jei jis nepaskirtas – priemonės vadovui pateikia:

7.1. VšĮ „Tatulos programa“ numatomų atlikti darbų sąrašo ir jų atlikimo grafiko projektus;

7.2. veiklos, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, vertinimo kriterijus, planuojamą detalų biudžeto lėšų paskirstymą pagal išlaidų ekonominę paskirtį, o tais atvejais, kai dalį lėšų numatoma naudoti darbo užmokesčiui, išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimą.

8. VšĮ „Tatulos programa“ gautas lėšas privalo naudoti pagal tikslinę paskirtį ir pagrįsti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais, o nepanaudotas lėšas iki kitų metų sausio 5 d. grąžinti ministerijai.

9. VšĮ „Tatulos programa“, atsiskaitydama už įsipareigojimus, asmeniui, atsakingam už priemonės įgyvendinimą, o jei jis nepaskirtas – priemonės vadovui pateikia:

9.1. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“;

9.2. sutartyje numatytų darbų atlikimo ataskaitą;

9.3. išlaidų pagrindimo dokumentų sąrašą pagal išlaidų sąmatos straipsnius ir prireikus dokumentų originalus ar patvirtintas jų kopijas;

9.4. šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo aktą;

9.5. vertinimo kriterijų ataskaitą;

9.6. kitus sutartyje nurodytus dokumentus.

10. Iš VšĮ „Tatulos programa“ gautą šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo aktą vizuoja sutarties rengėjas, jo tiesioginis vadovas ir asmuo, atsakingas už priemonės įgyvendinimą, pasirašo priemonės vadovas ir tvirtina ministerijos kancleris. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą vizuoja Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingas darbuotojas.

11. Asmuo, atsakingas už priemonės įgyvendinimą, arba priemonės vadovas, užpildęs ir pasirašęs ministerijos vykdomų programų priemonėms įgyvendinti sudarytų sutarčių įvykdymo vertinimo ataskaitą, kurios formą tvirtina ministerijos kancleris, pateikia ją kartu su šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo aktu ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

12. Už lėšų finansinės apskaitos organizavimą atsako VšĮ „Tatulos programa“ vadovas.

13. Asmenys, gavę lėšas neteisėtai arba prisidėję prie neteisėto jų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

*

2015-09-08

*

Lietuvos ekologinio žemės ūkio ženklo sukūrimą iniciavo, sukūrė (kartu su Alinarta), patentavo Tatulos programa (vėliau savininko teises perleido ŽŪM)

 

*

2015-05-11

VšĮ „TATULOS PROGRAMA“

ORGANIZUOJAMI ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAVIMO RENGINIAI... ČIA

 

*

VšĮ „TATULOS PROGRAMA“

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS... ČIA

Atvertus puslapį, jame žr. žemiau

 

*

 Ekoagros pranešimas

 

2015-05-11Laukiami nauji pareiškėjai ir siunčiamama informacija seniems apie naujausius pasikeitimus
 

Šią savaitę mūsų senus pareiškėjus pasieks laiškas su ekologinės gamybos naujausiais pasikeitimais. Būsimiems pareiškėjams, nusprendusiems vykdyti ekologinę gamybą ir paskambinusiems į įstaigą, išsiunčiame dokumentų paketą su informaciniu laišku, prašymo forma, anketa, sandėliavimo vietų dokumento forma, pačia sertifikavimo sistema ir kitais dokumentais. Laukiame naujokų registruojantis.

*


 

Rubrikos „Pasvarstykime": Almono GUTKAUSKO 2006-2015 metų PASVARSTYMAI, patogesniam skaitymui,

kai KIEKVIENŲ metų pasvarstymai suvesta į vieną ištisą lapą... ČIA

 

***

ARCHYVAS * ARCHYVAS * ARCHYVAS * ARCHYVAS * ARCHYVAS

 

*

2014-09-24

 

*

2014-10-14

Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugės grafikas PLC „Panorama"... ČIA

Šiame prekybos ir laisvalaikio centre, Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugė startavo 2010 metų sausio 29 d.

 

*

2014 m. spalio mėn.

Čia žemiau grafikas, pagal kurį vyksta Tatulos programos švietėjiški renginiai moksleiviams, apie ekologinį žemės ūkį ir IKP:

1. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla - 2014 m spalio 7 d.

2. Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla - 2014 m. spalio 7 d.

3. Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla - 2014 m. spalio 14 d.

4. Vilniaus Jono Basanavičiaus  progimnazija - 2014 m. spalio 14 d.

5. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija - 2014 m. spalio 21 d.

6. Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla - 2014 m. spalio 21 d.

 

*

2014-07-10

VšĮ „TATULOS PROGRAMA" SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS... ČIA

*

 

Lietuvos ekologiškų sėklų bazė... ČIA

Užsienio valstybių ekologiškų sėklų duomenų bazės... ČIA

*

 

Svetainės turinys (aktyvuotas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai... ČIA

Rubrikos „Pasvarstykime“ straipsniai (kita dalis pasvarstymų, t.y. pastarųjų poros metų pasvarstymai, - rubrikoje „Naujienos ir pasvartymai")... ČIA

Visi teisės aktai dėl ekologinio žemės ūkio, - šioje svetainėje yra (atvertę puslapį, jo kairėje pusėje, žemiau, rasite turinį...)... ČIA

Ekologinio ūkininkavimo pagrindai ČIA

*

        

2014 metai

Tatulos programos stendas parodoje AgroBalt 2014... ČIA

*

 

2012 metai

Tatulos programos pranešimas Europos Komisijos konferencijoje, Briuselyje... ČIA

*

Tatulos programos stendas parodoje AgroBalt 2012... ČIA

Atvertus puslapį, minėtas foto rasite kiek žemiau...

*

 

2011 metai

Tatulos programos 2011 M. SVEIKATINIMO dienos ir kita (daug FOTO)... ČIA

*

Apie Tatulos programos dvi lauko dienas, 2011 m. birželio 27 ir 28 d. (Programa)... ČIA

ir (FOTO)... ČIA

*

Tatulos programos 2011 m. pagrindiniai darbai visuomenei... ČIA

*

 

2010 metai

Tatulos programos stendas AgroBalt 2010 FOTO... ČIA

 
     
  Naujienos  
     
  2016 01 18
Padėka UAB „Baltnetos komunikacijos"; Daina; NAUJIENA: PASVARSTYMAI (2006-2015), patogesniam skaitymui
 
     
  2015 10 04
O dabar apie tai, - kad „kai būna pradžia, tai būtinai būna ir pabaiga“; Daina
 
     
  2015 10 03
ŽŪ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠIAURĖS LIETUVOS KARSTINIO REGIONO POŽEMINIAMS VANDENIMS NUO TARŠOS APSAUGOTI IR EKSTENSYVAUS ŪKININKAVIMO METODAMS PLĖTOTI 2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO (2015 m. rugsėjo 30 d. Nr 3D-736)
 
     
Copyright 2004, organic.lt
  Adresas: Vytauto g. 38, Biržai
El.paštas:
  Tel.: +370 450 31778
Faksas: +370 450 31778